ΤΕΛΟΣ στην ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΟΣ στην ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΛΟΣ στην ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ μετά την 7ετία

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του Νόμου 4784/2021 ΦΕΚ 40/Α / 16-3-21 σε περίπτωση μεταβίβασης ενός αυτοκινήτου, η παρακράτηση κυριότητας αίρεται αυτοδίκαια μετά την παρέλευση επτά ( 7 ) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, στην οποία έχει αυτή καταγραφεί, χωρίς να υπάρχει πλέον η υποχρέωση του ιδιοκτήτη να προσκομήσει περαιτέρω δικαιολογητικά.